O istotnej roli dobrej znajomości języka angielskiego wśród pracowników firm które muszą zmierzyć się z konkurencją w zglobalizowanym świecie nie trzeba dziś nikogo przekonywać. Szkolenie językowe powinno być przemyślane i dostosowane do potrzeb firmy. Tylko wtedy fundusze przeznaczone na ten cel będą dobrą inwestycją. Dlatego szkolenia językowe warto zlecić doświadczonym profesjonalistom.

angielski-dla-firmW zależności od specyfiki i aktualnych potrzeb firmy, szkolenia mogą być uzupełnione o takie zagadnienia jak: struktura i organizacja przedsiębiorstwa, marketing, reklama i promocja, język spotkań i negocjacji, prezentacja produktów i usług, korespondencja handlowa, rozmowy telefoniczne po angielsku, angielski w podróży służbowej, angielski na konferencji międzynarodowej i inne. Szkolenia są monitorowane i dokumentowane, z dostępem on-line do ważnych informacji  dla ich uczestników i organizatorów.

Pośród instytucji, które powierzyły nam w ostatnich latach edukację językową swoich pracowników znalazły się (między innymi): Akademia Górniczo-Hutnicza, Bank BPH, City Bank, Ecolab, Gazeta Wyborcza, Jansen-Cilag, Kredyt Bank, KPMG, Pliva, Prymat, PGNiG, Radio Kraków, Radio RMF, Qumak-Sekom S.A., Telekomunikacja Polska S.A., Telewizja Polska S.A. i wiele innych.

Audyty językowe pracowników

Obok szkoleń językowych, Gama College oferuje firmom dwie formy oceny kompetencji językowych ich pracowników.

1.   Audyt podstawowy obejmuje:

  • test pisemny typu level placement (ok. 90 minut), oceniający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, znajomość struktur gramatycznych i słownictwa oraz umiejętności pisania tekstu na zadany temat
  •  rozmowa kwalifikacyjna z lektorem (ok. 15 minut na osobę), oceniająca umiejętności komunikacyjne, w tym poprawność i płynność języka mówionego, wymowę i akcent
  • wydanie zbiorczego zaświadczenia – raportu audytorów Gama College o znajomości języka angielskiego każdego z ocenianych pracowników na konkretnym poziomie zaawansowania, z podziałem na cztery zakresy umiejętności: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego, mówienie i pisanie

 2.   Audyt rozszerzony obejmuje:

  • wstępne rozmowy kwalifikacyjne zakończone podziałem na grupy zaawansowania, każda od 8 do 12 osób.
  • mini kurs języka angielskiego typu ”Language Refresher” dla każdej z 2 grup (kurs obejmuje sześć 45-minutowych lekcji, w tym dwie podczas których testowana jest znajomość struktur gramatycznych, słownictwa oraz umiejętność rozumienia tekstów pisanych i słuchanych
  • podczas pozostałych zajęć prowadzonych przez lektorów w każdej z grup, audytorzy Gama College przeprowadzają ocenę  znajomości języka każdego z uczestników kursu według zasad Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych EAQUALS
  • ocena prowadzona jest w odniesieniu do praktycznych umiejętności językowych opisanych we wspólnej europejskiej skali poziomów zaawansowania CEFR
  • Certificate-of-Achievement-in-Englishprzekazanie zleceniodawcy raportu z wyników oraz wystawieniem dla każdego z testowanych pracowników międzynarodowego dyplomu znajomości języka angielskiego EAQUALS Certificate of Achievement in English z opisem umiejętności językowych w odniesieniu do wspólnej europejskiej skali poziomów zaawansowania CEFR.

Międzynarodowy dyplom EAQUALS Certificate of Achievement in English jest wystawiany każdym kraju w takiej samej formie przy pomocy narzędzia dostępnego on-line wyłącznie dla instytucji akredytowanych.

Gama College jest obecnie jedyną krakowską placówką edukacyjną z akredytacją EAQUALS do wystawiania międzynarodowych dyplomów znajomości języka angielskiego.